നോട്ടീസ്

നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ (ജി.വി.എച്ച് എസ് എസ്. കൊപ്പത്തിൻ്റെ )സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷം. സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണയോഗം.2016.നവംബർ 2 ബുധനാഴ്ച.2.30.ന്.ഉച്ചയ്ക്ക്. നമ്മുടെ വിദ്യായലയത്തിൽ വെച്ച്.(സ്കൂളിൽ) ചേരുന്നതാണ്.പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ താകളും സുഹൃത്തുക്കളും പകെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. സ്നേഹാദരപൂർവ്വം..എൻ.പി.ഷാഹുൽ ഹമീദ്.PTA.പ്രസിഡന്റ് 9447423289. എം.വി.കിഷോർ.VHSE പ്രിൻസിപ്പൽ.9947100106.എ.പാത്തുമ്മകുട്ടി.HM.& പ്രിൻസിപ്പൽ. ഇൻചാർജ് HSS.9497672075....

No comments:

Post a Comment