ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡെ ദിനാചരണം

ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ഡെ ദിനാചരണം


ഫ്രീസോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രഭാഷണം:മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാല്‍(SITC)
പ്രതിജ്ഞ:മനു.കെ.നാഥ്(STUDENT SITC)

1 comment: