സബ് ജില്ലാ വാര്‍ത്ത വായനമത്സരം


സബ് ജില്ലാ വാര്‍ത്ത വായനമത്സരം


പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല  സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബിന്റെ  ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്ത വായനമത്സരത്തില്‍  മികച്ച സ്ഥാനങ്ങള്‍ കൊപ്പം സ്കൂളിന്

          ആതിര.വി
          സ്നേഹ

എന്നീ കുട്ടികള്‍ക്  അഭിനന്ദനങ്ങള്‍
                               

No comments:

Post a Comment